Uchwała Zarządu PZP z dn. 05.04.2008.Zarząd Polskiego Związku Pływackiego działając na mocy art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) postanawia że wymagany jest niżej podany rodzaj zaświadczenia.
Do uzyskania licencji trenera:
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania
obowiązków trenera
wydane przez lekarza z uprawnieniami
PTMS lub
potwierdzona za zgodność kserokopia aktualnych
badań lekarza medycyny pracy uprawniająca do
wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego -
trenera lub instruktora pływania.
Do uzyskania licencji zawodnika:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez
lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego
lub potwierdzona za zgodność kserokopia aktualnej
książeczki zdrowia sportowca.
Za zgodność:
Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
Grzegorz Widanka Krzysztof Usielski